al contingut a la navegació Informació de contacte

EMPADRONAMENT

L'EMPADRONAMENT, un dret i una obligació

Tota persona que viu en un municipi (amb independència de la seva situació administrativa) té l’obligació d’empadronar-se i per tant, l’administració local té l’obligació d’empadronar quan es demostra que la persona viu al municipi.

És el primer pas per a les persones acabades d’arribar.

És necessari per demostrar la residència al municipi en tràmits relacionats amb la Llei d’Estrangeria i per accedir als serveis públics (educatius, sanitaris, etc.).

Totes les persones estrangeres no comunitàries empadronades, i que no tenen un permís de residència permanent, han de renovar la inscripció al padró cada dos anys, a comptar des de la data d’empadronament inicial.

La no-renovació comporta la baixa del padró (Article 16 de la Llei de bases del règim local).

A on et pots empadronar? A l'Ajuntament del teu municipi.

Documentació que has d'aportar (originals i fotocòpia)

  • Llibre de familia
  • DNI - NIE - Passaport
  • Contracte lloguer o de propietat, o bé factures que constin que hi vius.